Loading... Please wait...

Tingimused

Tingimused

1             1. Tingimuste ulatus ja kehtivus

1.1. Tingimused kehtivad kõigi isikute ja ostukeskkonna www.tartuairsoft.com , McParts OÜ reg. kood  12201413 , Riia 62-2, Tartu vahel Tartu Airsofti e-poe vahendusel toodete ostmisel tekkivate õigussuhete kohta.

1.2. Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad Tartu Airsofti e-poe vahendusel toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.

1.3. Tartu Airsoft on õigustatud Euronicsi e-poe arengust tulenevalt ning e-poe parema ja turvalisema kasutamise huvides käesolevaid tingimusi ja hinnakirja muutma ning täiendama. Tingimuste ning hinnakirja muudatustest ja täiendustest teatatakse interneti lehekülje www.tartuairsoft.com kaudu. Tingimuste ja hinnakirja muudatused ning täiendused jõustuvad vastava muudatuse või täienduse avaldamisest interneti leheküljel www.tartuairsoft.com. Kui Te edastasite oma tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, kohaldatakse Teie ja McParts OÜ vahel tekkinud õigussuhtele Teie poolt tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimusi, v.a kui seaduses või käesolevates tingimustes on ette nähtud teisiti.

 

2             2. Hinnad

2.1. Tartu Airsofti e-poe hinnad kehtivad arve tähtajalise tasumise puhul vastavalt punktis 4 sätestatule.

  

3             3. Ostukorv ja tellimuse vormistamine

3.1. Ostukorvis olevate toodete arvu võite muuta. Samuti võite muuta toote tellitavat kogust. Tellimuse vormistamise jätkamiseks klikkige lingile „*Proceed To Checkout”. Teid suunatakse tellija andmete leheküljele.

3.2. Olge tellija andmete ja tellimuse kinnituse lehekülgedel olevate lahtrite täitmisel tähelepanelik, sest selle informatsiooni täpsusest ja õigsusest sõltub Teie poolt ostetud toodete kiire ja häireteta kohaletoimetamine.

3.3. Toodete müügileping loetakse sõlmituks (Lepingu jõustumine) arvates tellimuskinnituse järgi tasumisele kuuluva summa laekumisest McParts OÜ arvelduskontole.

 

4             4. Toodete eest tasumine

4.1. Pärast tellimuse sooritamist oodake palun tellimust kinnitavat emaili.

4.2. Toodete eest on võimalik tasuda internetipanga kaudu. (üleknadega Swedbank kontole).

4.3. Tellimus tühistatakse juhul, kui  ostusumma ei ole 7 päeva jooksul laekunud.

4.4. Tellimuse tühistamise või ostetud toote tagastamise korral tagastatakse ostusumma vastavalt tellimuse vormistamisel valitud makseviisile: 

        1) Ülekandega tasutud summa kantakse tagasi kontole, millelt tasutud summa laekus. 

 

Tagastatavast summast peetakse kinni transporditasu ja/või kauba väärtuse vähenemise hüvitis punktis 6.2 sätestatud juhtudel. Samuti peetakse kinni Tartu Airsofti poolt osutatud teenuste tasu (näiteks transport, lisatarvikute paigaldus jne).

 

5             5. Toodete kohaletoimetamine ja üleandmine

5.1. Peale Lepingu jõustumist vastavalt Tingimuste punktile 3.3. toimetatakse tooted Teile kohale vastavalt valitud transportteenusele.

5.2. Muudel juhtudel kauba kättetoimatamine kokkuleppel.

5.3. Juhul, kui Teie poolt tellitud toodet ei ole laos ja see tuleb spetsiaalselt tarnijalt tellida ning on ilmne, et toote kohaletoimetamine toote kirjelduses määratud tarnetähtaja(tavaliselt kuni 4 nädalat) jooksul ei ole võimalik, ning muudel juhtudel, kui toodete tähtaegne kohaletoimetamine ei ole võimalik asjaoludel, mille eest McParts OÜ ei vastuta, teatame sellest Teile Teie poolt tellimuse vormistamisel teatatud kontakttelefoni või elektronposti teel 2 tööpäeva jooksul arvates Lepingu jõustumisest vastavalt Tingimuste punktile 3.3. ning ühtlasi anname teada Teie poolt tellitud toote kohaletoimetamise tähtaja. Juhul, kui Te kaotate toote kohaletoimetamise pikema tähtaja tõttu huvi toote ostmise vastu, on Teil õigus oma tellimus tühistada (vt täpsemalt punktidest 6.1. ja 6.3.) ning Teie poolt tasutud summa (koos transpordi maksumusega) tagastatakse.

5.4. Kui Teie poolt tellitud tooted on kullerfirmale üle antud, võtab kullerfirma Teiega eelnevalt ühendust, et täpsustada toodete kohaletoomise aeg.

5.5. Kullerfirma toimetab tooted Teie poolt tellimuse vormistamisel märgitud aadressile. Sihtkoha hilisem muutmine ei ole võimalik.

5.6. Palun jälgige tellimuse vormistamisel esitatavate kontaktandmete õigsust vältimaks viivitusi ja arusaamatusi toodete kohaletoimetamisel. McParts OÜ ja kullerfirma ei vastuta toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Teie poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või ebaõigsusest.

5.7. Tooted antakse kulleri poolt Teile üle koos saatelehega. Enne saatelehe allkirjastamist soovitame tungivalt Teil toodete pakend üle vaadata ja selle väliste vigastuste korral märkida kulleri saatelehele sellekohane märkus. Palume Teil vigastatud pakendiga tootest teatada elektronposti aadressile tartuairsoft@gmail.com või kasutades meie kodulehel olevat kontaktvormi.

5.8 Tarnetingimused kehtivad vaid Eesti Vabariigi territooriumil. Välismaale tellimise soovi korral palume võtta ühendust klienditeenindusega.

 

6             6. Tellimuse tühistamine ja toote tagastamine

6.1. Teil on õigus peale toodete eest tasumist kuid enne toodete kohaletoimetamist oma tellimus tühistada, saates Tartu Airsofti e-poe elektronposti aadressile tartuairsoft@gmail.com vastavasisulise teate koos tellimuse numbri ning oma panga arvelduskonto numbriga.

6.2. Peale toodete kättesaamist on Teil 14 päeva aega toodetega tutvumiseks. Kui ostetud kaup Teile mingil põhjusel ei sobi, siis on Teil võimalus 14 päeva jooksul toode tagastada või vahetada välja mõne muu toote vastu,saates Tartu Airsofti e-poele vastavasisulise teate. Toote tagastamise soovist saab teatada, kasutades meie lehel asuvat kontaktvormi Toode on võimalik tagastada posti teel Riia 62-2, Tartu. Kauplusesse tagastamisel kuulub kliendil tasumisele 10€ kauba transpordi kulu. Kasutamise tunnustega  toodete tagastuse puhul on McParts OÜ-l õigus tagastusest keelduda või leppida kokku asja väärtuse vähendamise hüvitises. Tasaarvestamiseks saadab McParts OÜ Teile tasaarvestamise avalduse Teie poolt tellimuse vormistamisel teatatud e-posti aadressile. Juhul, kui Te ei ole nõus tasaarvestamise teates näidatud väärtuse vähenemisega, on Teil õigus kaasata toote väärtuse vähenemise kindlakstegemiseks sõltumatu ekspert. Ekspertiisiga seotud kulud jagatakse pooleks Teie ja McParts OÜ vahel, v.a juhul, kui ühe poole seisukoht osutub ilmselt põhjendamatuks. Sellisel juhul kannab ekspertiisiga seotud kulud pool, kelle seisukoht osutus ilmselt põhjendamatuks.

6.3.  Tellimuse tühistamisel punktis 6.1 sätestatud juhul või tellimusest taganemise korral punktis 6.2 sätestatud juhul tagastatakse Teile ostu eest tasutud summa millest Tartu Airsofti e-poel on õigus rakendada transporditasu kuni 10 € ning selle tagastavast summast maha arveldada. Tagastamisele ei kuulu osutatud teenuste (transport, lisatarvikute paigaldus jms.) eest tasutud summad. Tagastatud toote eest tasutud ostusumma tagastame vastavalt ostu sooritamisel kasutatud makseviisile 14 päeva jooksul alates taganemisteate jõudmisest meieni, eeldusel, et olete sama tähtaja jooksul ehk 14 päeva jooksul kauba tagastanud, v.a käesolevate tingimuste punktis 6.4. sätestatud juhtudel

6.4. Tagastatav toode peab olema komplektne (sisaldama tootepakendit ja kõiki tootepakendis sisaldunud esemeid – Aku, laadija jne). Kui toode on ostetud kampaania korras, kus kaubale on lisatud veel mõni toode, tuleb Teil tagastada kogu komplekt (st. kõik tooted).

6.5. Ostetud kaupa ei saa tagastada kui tellitud toode on valmistatud eritellimusel ning arvestades tellija isiklikke vajadusi või tellija poolt esitatud tingimuste kohaselt.

 

7             7. Garantii ja nõuetele mittevastavate toodete tagastamine

7.1. McParts OÜ vastutab toodete nõuetele mittevastavuse ja puuduste eest, mis ilmnevad 2 kuu jooksul arvates toodete Teile üleandmisest.

7.2. McParts OÜ ei vastuta:

1) teie süül toote halvenemise/kahjustumise eest;

2) puuduste eest, mis on tekkinud toote mittekorrapärase kasutamise tagajärjel;

3) toote normaalse füüsilise kulumise eest tavalise kasutamise korral.

7.3. Toote nõuetele mittevastavuse või puuduse korral on Teil õigus nõuda toote asendamist nõuetele vastava ja puudusteta toote vastu või taganeda tellimusest ja tagastada nõuetele mittevastav toode McParts OÜ kulul.

7.4. Nõuetele mittevastava toote tagastamise korral kantakse toote eest tasutud summa (koos transpordimaksumusega) Teie poolt näidatud pangakontole hiljemalt 14 päeva jooksul arvates tellimusest taganemise ja toote tagastamise soovi kohta teate saamisest.

7.5. Lisaks garantiist tulenevatele õigustele on Teil ka muud seadusest tulenevad õigused.

 

8             8. Vastutus ja vääramatu jõud

8.1. McParts OÜ vastutab Teie ees ja Teie vastutate McParts OÜ ees teisele poolele käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

8.2. McParts OÜ ei vastuta Teile tekitatud kahjude eest või toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toote kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida McParts OÜ ei saanud mõjutada ning mille saabumist McParts OÜ ei näinud ette ega võinud ette näha (vääramatu jõud).

 

9             9. Muud tingimused

9.1. Kõiki Tartu Airsofti e-poe külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Krüptitud andmesidekanal pankadega tagab ostu sooritaja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse. Ka McParts OÜ-l puudub neile juurdepääs.

9.2. Käesolevates tingimustes eraldi lahendamata küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

9.3. Teie ja McParts OÜ vahel seoses Tartu Airsofti e-poe vahendusel toodete tellimise ja ostmisega tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Teil õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseameti kaudu tarbijakaebuste komisjoni või Tartu Maakohtusse. Tarbija võib esitada kaebuse ise või esindaja kaudu. Vaidluste lahendamisel lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

 

10           10. Diskleimer

10.1. Tootepildid on illustratiivse tähendusega.

10.2. Toodete hinnad ning saadavus võivad muutuda ette teatamata. Antud juhul jätab McParts OÜ endale õiguse loobuda müügist ning tagastada kliendile raha tema arvelduskontole 10 tööpäeva jooksul.

10.3. Tartu Airsoft jätab endale õiguse loobuda müügist kui tootega on juhtunud mõni järgnevatest probleemidest: on juhtunud inimlik eksitus hinna sisestamisel või tehniline viga süsteemis (näiteks kui 400 EUR'i maksev toode on järsku müügis 40 EUR'iga on tegemist ilmselgelt veaga. Sellest tulenevalt eeldame, et klient peaks aru saama, et tegemist on veaga ja toode ei kuulu sellise hinnaga müümisele).

10.4. Toote infot kontrollitakse ja täiustatakse regulaarselt. Andmed võivad olla peale teie viimast külastust uuenenud. Seoses tootjate andmekaartide puudulikkusega võib Tartu Airsofti e-poe toote infos esineda ebatäpsusi. Antud juhtul Tartu Airsofti e-pood ei võta vastutust toote andmete õigsuses.